: راهنمای مشکلات
هنگام ورود در صورت درخواست رمز از شما
به آخر اسم خود عدد دلخواه اضافه کنیدبطور مثال شما با اسم
شیبول میخواهید وارد شوید اما شما اولین بار است که وارد این
سایت
میشوید و از شما رمز میخواهد پس اون اسم قبلا توسط کاربر
دیگری که قبل از شما به این سایت آمده ثبت شده است و شما باید
با نام دیگری وارد شوید برای همین به آخر اسم خود عدد اضافه
کنید
مثال: شیبول 123